Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων από επιλαχόντες ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στο Υπ. Εξωτερικών

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες διοριστέων, κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, μεταξύ άλλων, δεκατριών (13) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 3Κ/2021 (ΦΕΚ 18/2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts