ΑΣΕΠ 1Γ2022: Ποιοι μένουν «εκτός» από τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ για τις 822 προσλήψεις

Εκδόθηκε και καταχωρίστηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. ο Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του Γραπτού Διαγωνισμού 1Γ/2022 (Φ.Ε.Κ. 9/25.2.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Κατά του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 έως και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση antirisi@asep.gr .

Δεκτή επίσης γίνεται και η άσκηση των αντιρρήσεων με κατάθεση ή αποστολή συστημένης επιστολής στο ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αντίρρηση για την Προκήρυξη 1Γ/2022

Τ.Θ. 14308,

Τ.Κ. 11510, Αθήνα

Πίνακας Αποκλειομένων Υποψηφίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts