6Κ/2018 : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υγειονομικής καταλληλόλητας επιλαχόντων υποψηφίων & πρόσκληση συμμετοχής στη διενέργεια αθλητικών δοκιμασίων

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καλυφθούν με αναπλήρωση θέσεις των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, ανακοινώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της υγειονομικής καταλληλότητας εννιακοσίων είκοσι έξι (926) υποψηφίων, που κλήθηκαν σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και μίας (1) υποψήφιας που εξετάστηκε το ήδη υποβληθέν σε προγενέστερο χρόνο δελτίο υγειονομικής της εξέτασης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης,

αποφασίσθηκε η κατάρτιση των ως κάτωθι επισυναπτόμενων πινάκων:

Α. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ»

Κατά την κρίση της ειδικής επιτροπής πρακτικών δοκιμασιών, τριακόσιοι πενήντα εννέα (358) από τους ως άνω εννιακόσιους είκοσι έξι (926) υποψηφίους, καθώς και η μία (1) υποψήφια, που εξετάστηκε τώρα το δελτίο υγειονομικής της εξέτασης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων και ως εκ τούτου, δύναται να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. αθλητικές δοκιμασίες. Στον πίνακα αυτόν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον και ένας (1) υποψήφιος που είχε λάβει αναβολή εξέτασης σε προηγούμενες αθλητικές δοκιμασίες λόγω τραυματισμού και συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των καλουμένων σε αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων ανέρχεται σε τριακόσιους/-ες εξήντα (360).

Β. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ»

Πεντακόσιοι εξήντα δύο (562) από τους ως άνω εννιακόσιους είκοσι έξι (926) κληθέντες σε υγειονομικές εξετάσεις επιλαχόντες υποψηφίους δεν προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης και συνεπώς αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Γ. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ»

Έξι (6) από τους ως άνω εννιακόσιους είκοσι έξι (926) κληθέντες σε υγειονομικές εξετάσεις επιλαχόντες υποψηφίους αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία καίτοι προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την αιτιολογία αποκλεισμού τους από τη διαγωνιστική διαδικασία με απόσπασμα πρακτικού της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αποκλειόμενοι, κατά το στάδιο εξέτασης της υγειονομικής καταλληλότητας, υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με μοναδικό κωδικό (αριθμό μητρώου υποψηφίου). Για τον εντοπισμό του, καθώς επίσης και για την αναζήτηση των δυναμικών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

Ένσταση κατά των υγειονομικών εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υποψήφιοι/-ες, που περιλαμβάνονται στον πίνακα Α. «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ», καλούνται να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. και οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

β) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

γ) Δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια).

δ) Δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια).

Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (διεύθυνση: Τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 39) το Σάββατο, 24.02.2024, και την Κυριακή, 25.02.2024, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 24/25-2-24».

Κάθε υποψήφιος/-α θα διαγωνιστεί: την πρώτη ημέρα (Σάββατο) στο αγώνισμα του δρόμου χιλίων (1.000) μέτρων και τη δεύτερη ημέρα (Κυριακή) στα αγωνίσματα του δρόμου εκατό (100) μέτρων, του άλματος σε μήκος και του άλματος σε ύψος.

Όλοι/-ες οι εξεταζόμενοι/-ες οφείλουν να προσέλθουν με αθλητική περιβολή στην είσοδο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα αθλητικών δοκιμασιών και να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, καθώς και φωτοτυπία αυτής ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) και φωτοτυπία αυτού, για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Πριν από την είσοδο στο στάδιο οι εξεταζόμενοι/-ες θα μπορούν να προθερμαίνονται σε καθορισμένο χώρο. Επίσης, προτείνεται να φέρουν μαζί τους νερό ή/και χυμό φρούτων.

Υποψήφιος/-α που δεν προσέλθει στις αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα ή δεν πετυχαίνει τα προαναφερόμενα όρια επίδοσης σε κάθε ένα από τα αθλήματα, θεωρείται αποτυχών/-ούσα και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιτροπή μπορεί να αναβάλει την εξέταση σε άλλο χρόνο για μία μόνο φορά και για διάστημα που θα ορίσει αυτή για υποψήφιο/-α που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (π.χ. εγκυμοσύνη), που καθιστά τη συμμετοχή του/της εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών, αδύνατη και επικίνδυνη για τον/την ίδιο/-α, μετά από επιτόπια εξέταση από τους ιατρούς, μέλη της επιτροπής. Σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη (σελ. 672), η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται εκ νέου στον ένα και μοναδικό υποψήφιο που έχει λάβει ήδη μια φορά αναβολή εξέτασης.

Ένσταση κατά των αθλητικών δοκιμασιών δεν επιτρέπεται.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts