Διακοπή για φαγητό: τι ισχύει στην εργασία?

Στις ώρες εργασίας συγκαταλέγονται οι ώρες που εκτελούνται πραγματικά, εκ των οποίων αφαιρούνται οι ώρες διακοπής ή των διαλειμμάτων από την παροχή της εργασίας.

Πάντως δεν θεωρείται διακοπή ή διάλειμμα η απομάκρυνση από την εργασία για σωματική ανάγκη ή η αναγκαστική απομάκρυνση από την εργασία λόγω καταφανούς κινδύνου.

Επιτρέπεται για την περίπτωση του ελαφρού προγεύματος μία μόνο διακοπή, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά την μισή (1/2) ώρα. Ούτω καθ΄ εξής στο μεσημεριανό γεύμα υπάρχει η ρητή πρόβλεψη, ώστε να μην υπερβαίνει ποτέ τις δύο ώρες τον χειμώνα και τις τρεις ώρες το καλοκαίρι και σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερες από μία ώρα. Αλλά ακόμη και σε έκτακτες καταστάσεις που από το είδος και τη φύση της εργασίας η διακοπή για μία ολόκληρη ώρα είναι εντελώς αδύνατη, ο αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασίας δύναται να καθορίσει μειωμένο χρόνο διακοπής.

Υπάρχει μάλιστα ειδική πρόβλεψη για συγκεκριμένες αναφερόμενες εκ του νόμου εργασίες στις οποίες η μεσημβρινή διακοπή, καθ’ όλη την περίοδο του έτους, ορίζεται σε μία ώρα (στα μηχανουργεία, λεβητοποιεία, χυτήρια και στις μεταλλουργικές εργασίες). Αν όμως οι ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις βρίσκονται εντός κατοικημένης ζώνης, η κατά τα ανωτέρω μεσημβρινή διακοπή δύναται να ορίζεται μέχρι δύο ωρών, οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν εντός των ορίων της διακοπής που ορίζεται με αστυνομική διάταξη «περί μέτρων κοινής ησυχίας». Ενώ στην περίπτωση που λόγω της φύσης της εργασίας είναι εντελώς αδύνατη η διακοπή για ολόκληρο δίωρο, ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας δύναται να καθορίζει μειωμένο χρόνο διακοπής.

Επίσης κατ’ εξαίρεση στα απασχολούμενα με εργασίες ημερήσιων εφημερίδων τσιγκογραφεία, η μεσημβρινή διακοπή δύναται να ορίζεται μεγαλύτερη των κατά τα ανωτέρω δύο ωρών κατά τον χειμώνα και τριών κατά το καλοκαίρι.

Similar Posts