Διεξαγωγή Ειδικής Πρακτικής Δοκιμασίας για την προκήρυξη 7Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι, θα διεξαχθεί συμπληρωματική πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της 7Κ/2018 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 18/14-06-2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την  Παρασκευή 17 Ιουνίου  2022.

Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (Σχολή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Λεωφόρος Άνοιξης 44, Άνοιξη Αττικής, Τηλ. 2106229515) και από ώρα 10:00 (ώρα προσέλευσης 9:30) έως 13:00, και θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ανέβασμα σε σκάλα ύψους 9m, στοιχειώδεις εργασίες επί του στύλου με μέγιστο χρόνο 20΄΄.
  • Ανύψωση βάρους 20kg από το ύψος των ώμων  σε ανάταση, οκτώ (8) φορές, με μέγιστο χρόνο 20΄΄.
  • Δρόμος ταχύτητας 60m με μέγιστο χρόνο 20΄΄.

Στην πρακτική δοκιμασία καλούνται να λάβουν μέρος  δέκα (10) υποψήφιοι, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, προκειμένου να διατεθούν στο στάδιο των αναπληρώσεων, για την κάλυψη κενωθεισών θέσεων.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους ( π.χ.  Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Επίσης, ο ρουχισμός τους πρέπει να είναι κατάλληλος για την πρακτική δοκιμασία  (π.χ. αθλητική φόρμα ή φόρμα εργασίας).

Υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θα προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία ή θα αποτύχουν σε αυτή, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

Η Επιτροπή διεξαγωγής της δοκιμασίας θα λάβει κάθε μέτρο προστασίας σχετικά με τη διαδικασία καθώς και για τη διασφάλιση των κανόνων προστασίας της υγείας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts