Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων από επιλαχόντες της Προκήρυξης 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 65/2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), συνολικά δεκατριών (13) θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ειδικότερα έντεκα (11) θέσεων κλάδου-ειδικότητας ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ και δύο (2) θέσεων κλάδου-ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021).

Το ΑΣΕΠ καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψηφίους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης των κλάδων-ειδικοτήτων: α) ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ. θέσης 513) της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις νέες θέσεις (κωδ. θέσεων 301 έως 305) και β) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσης 521) της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις νέες θέσεις (κωδ. θέσεων 306 και 307), με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων.

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 4 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας καλούνται οι υποψήφιοι του κλάδου – ειδικότητας ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τον κωδ. θέσης 513 (στον οποίο πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνου/τέκνου πολυτέκνου και τριτέκνου/τέκνου τριτέκνου) που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, εφόσον διέθεταν τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 28.01.2022, να το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ως άνω ηλεκτρονικής τους αίτησης και παράλληλα εντός της ίδιας προθεσμίας, να κάνουν επίκληση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, για την απόδειξη της ιδιότητας, δικαιολογητικών από το Μητρώο τους.

Επισημαίνεται ότι, η επιλογή των προσληπέων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων των εν λόγω κλάδων-ειδικοτήτων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στους πίνακες κατάταξης.

Προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (28.01.2022) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων.

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4): τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00 (εξαιρουμένης της 25ης Μαρτίου 2024).

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του

ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts