Εσείς Ρωτάτε-Εμείς Απαντάμε: Απόλυση-Αποζημίωση

Εξαιτίας της πληθώρας ερωτημάτων που λαμβάνει το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας, προβαίνουμε  σε διευκρινήσεις μέσα από μια σειρά ερωτοαπαντήσεων για το θεσμικό πλαίσιο της απόλυσης-αποζημίωσης.

ΕΡ1: Προσλήφθηκα την 5/4/22 σε μια εμπορική επιχείρηση. Ενημερώθηκα ότι ο εργοδότης μου προτίθεται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας μου τέλος Απριλίου 2023. Δικαιούμαι αποζημίωση;

Ναι, έχετε δικαίωμα για αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύβασης εργασίας σας αφού θα έχετε συμπληρώσει 12 μήνες εργασίας. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ν.3899/2010 κάθε εργαζόμενος που απασχολείται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου περισσότερο από 12 μήνες στον ίδιο εργοδότη δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης.

ΕΡ2: Απολύθηκα την 9/1/2023 ενώ είχα προσληφθεί στις 10/1/2022. Πότε ακριβώς συμπληρώνεται το 12μηνο εργασίας προκειμένου να δικαιούμαι αποζημίωσης απόλυσης;

Το 12μηνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη συμπληρώνεται μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μήνα που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που ξεκίνησε η σύμβαση, κι αν δεν υπάρχει αντίστοιχη ημέρα (πχ πρόσληψη 29 Φεβρουαρίου), η τελευταία ημέρα του μήνα.  Αν η πρόσληψή σας είχε γίνει στις 10/01/22, οι 12 μήνες θα συμπληρώνονταν την 10η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00. Δυστυχώς, στην περίπωσή σας οριακά δεν συμπληρώνεται το 12μηνο προκειμένου να διεκδικήσετε αποζημίωση απόλυσης.

ΕΡ3: Προσλήφθηκα Απρίλιο του 2005 και ο εργοδότης μου με απέλυσε την  09/05/2023. Πόσα χρόνια υπηρεσίας υπολογίζονται για την αποζημίωση απόλυσης;

Στις 9/5/2023 παρόλο που συμπληρώνετε 18 χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη, για την αποζημίωση απόλυσης θα υπολογιστούν τα 16 έτη προϋπηρεσίας.

ΕΡ4: Προσλήφθηκα τον Ιούνιο 1991 και ο εργοδότης μου με απέλυσε τον Δεκέμβριο του 2022. Πόσα χρόνια υπολογίζονται για την αποζημίωση απόλυσης;

Σύμφωνα με το Ν.4093/2012 τέθηκε μεταβατική διάταξη η  οποία προβλέπει ειδικό τρόπο καταβολής αποζημίωσης απόλυσης σε όσους εργαζόμενους κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου δηλ. 12/11/2012 είχαν συμπληρώσει πάνω από 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.  Αυτοί οι εργαζόμενοι εκτός από την προβλεπόμενη αποζημίωση (12 μισθοί) σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους οποτεδήποτε και αν απολυθούν δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον χρόνο υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς.

Στην περίπτωσή σας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης θα ληφθούν υπόψη τα 21 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη που συμπληρώσατε μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4093/2012 και θα δικαιούστε 12+5 μισθούς. (δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=108

ΕΡ5: Από το λογιστήριο με ενημέρωσαν ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης θα ληφθούν υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την απόλυση. Ποιες θεωρούνται τακτικές αποδοχές;

Όταν λέμε τακτικές αποδοχές εννοούμε το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, όλα τα επιδόματα καθώς και κάθε άλλη χρηματική παροχή ή παροχή σε είδος που δίνει ο εργοδότης σε σταθερή και μόνιμη βάση ως αντάλλαγμα της εργασίας που παρέχει ο εργαζόμενος.

Ειδικά για την περίπτωση της αποζημίωσης απόλυσης συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας προσαυξάνοντας κατά το 1/6 του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου.

ΕΡ6: Ο εργοδότης μου ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να με απολύσει με προειδοποίηση. Ποια είναι η διαφορά στο ποσό της αποζημίωσης ανάμεσα στην άτακτη καταγγελία και στην καταγγελία με προειδοποίηση;

Στην άτακτη καταγγελία (καταγγελία σύμβασης χωρίς προειδοποίηση) οφείλεται η διπλάσια αποζημίωση από αυτή που αναλογεί στην τακτική (καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση).

ΕΡ7: Ο εργοδότης μου ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να με απολύσει με προειδοποίηση. Πόσο νωρίτερα είναι υποχρεωμένος να με ειδοποιήσει και με ποιο τρόπο;

Η τήρηση ορισμένου χρόνου προειδοποίησης εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη. Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012:

  • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 συμπληρωμένους μήνες έως 2 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 1 μηνός πριν την απόλυση.
  • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 χρόνια συμπληρωμένα έως 5 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν την απόλυση.
  • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 5 χρόνια συμπληρωμένα έως 10 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών πριν την απόλυση.
  • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 χρόνια συμπληρωμένα και πάνω, απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών πριν την απόλυση.

Σας επισημαίνουμε ότι η προφορική προειδοποίηση είναι άκυρη.  Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έγγραφο προειδοποίησης μέσα σε προθεσμία 4 εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της ημέρας της παράδοσης προς εσάς του σχετικού εγγράφου. Επιπλέον, για να είναι έγκυρη η απόλυση με προειδοποίηση θα πρέπει να σας καταβληθεί ως αποζημίωση το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης χωρίς προειδοποίηση.

ΕΡ8: Εργάζομαι ως εργατοτεχνίτης. Άκουσα ότι δεν υπάρχει πια διάκριση στην αποζημίωση μεταξύ υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη. Ισχύει ή υπάρχει ακόμα διαφοροποίηση; Πώς υπολογίζεται;

Από 1.01.2022 καταργήθηκε κάθε διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών αναφορικά με την προθεσμία προμήνυσης και την καταγγελία των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, ενώ παράλληλα ορίστηκε ότι οι διατάξεις που διέπουν την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των υπαλλήλων, εφαρμόζονται και επί των εργατοτεχνιτών.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης εργατοτεχνίτη, ως μηνιαίος μισθός λογίζονται τα είκοσι δύο (22) ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

ΕΡ9: Εργάζομαι ως εργατοτεχνίτης. Μπορεί ο εργοδότης μου να με απολύσει με προειδοποίηση;

Ναι, ο εργοδότης μπορεί πλέον να προβεί σε καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση.  Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4808/2021 καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη, επομένως εφαρμόζονται και στην περίπτωση των εργατοτεχνιτών οι διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους. 

ΕΡ10: Ο εργοδότης μου κοινοποίησε προειδοποίηση απόλυσης την 9/1/2023. Ποιος είναι ο χρόνος που θα μετρήσει προκειμένου να υπολογιστεί η αποζημίωσή μου;

Ο χρόνος υπηρεσίας στον εργοδότη που μετράει για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι αυτός που έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία προειδοποίησης.  Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση έως τις 9/1/2023.

Υπολογίστε online την αποημίωσή σας: https://www.kepea.gr/calc-apozimiosi-apolisis.php

Similar Posts