Θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του δήμου Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αμυνταίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 1/2023 και να την υποβάλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Διοικητικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου, κατά τις ώρες 08:00 – 12:00 (Υπεύθυνες κ. Αβραμίδου Ζωή και κ. Γεωργιάδου Ευδοξία (5ος όροφος – τηλ. επικοινωνίας: 2386350110 & 2386350169), είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: avramidouzo@amyntaio.gr.)

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το χρονικό διάστημα από 4/8/2023 έως και 18/8/2023.

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ 

Για την αίτηση εδώ

Παράρτημα 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

 

Similar Posts