Κατάργηση ειδικών βοηθημάτων ΔΥΠΑ

Με την υπ’ αριθμ. 113582/2023 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 7469/29.12.2023), καταργήθηκαν τρεις κατηγορίες ειδικών βοηθημάτων που δίδονταν μέσω ΔΥΠΑ, δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989. Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν τα κεφάλαια V έως Χ της υπ’ αριθμ. 30659/31.3.1989 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1836/1989 και ρύθμισε τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ακόλουθων ειδικών επιδομάτων:

(α) το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας: το εν λόγω ειδικό βοήθημα σε όλους όσοι διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου εφόσον παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί έναν μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονταν στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/ριες, εργαζόμενοι/ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.). Το ύψος του βοηθήματος ήταν ίσο προς δεκατρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Εφόσον το ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 ευρώ το ύψος του επιδόματος διαμορφωνόταν στα 249,08 ευρώ (19,16Χ13 = 249,08).

(β) το ειδικό βοήθημα τρίμηνης παραμονής στο μητρώο ανέργων, το οποίο ελάμβαναν ορισμένες κατηγορίες ανέργων μέχρι και 3 φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και αντιστοιχούσε σε 15 ημερήσια επιδόματα προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος και υπολογιζόταν στα 284,7 ευρώ

(γ) το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης, το οποίο δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι που δεν συγκέντρωναν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά την περίπτωση διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης και αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή λόγω άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του ασφαλισμένου κατ’ άρθρο ΑΚ 325.

Τονίζεται ότι το επίδομα που χορηγείται από τη ΔΥΠΑ λόγω επίσχεσης σε εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 5 του Ν.Δ. 2964/1954, ως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, δεν έχει καταργηθεί και εξακολουθεί να δίδεται σε εργαζόμενους που ασκούν το δικαίωμα επίσχεσης (ΑΚ 325), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) να δικαιούνται τακτικής επιδότησης ανεργίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν.Δ. 2964/1954. Ως ημερομηνία λύσης της εργασιακής θεωρείται η ημερομηνία της έναρξης επίσχεσης.

(β) να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση εντός 60 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης,

Similar Posts