Οδηγίες προς Υποψηφίους Γραπτής Ηλεκτρονικής Εξέτασης

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία (Πρόσκληση 1ΥΓ/2024, ΑΔΑ: ΨΩΖΚ6Η6-ΓΦΕ) σας ενημερώνουμε ότι:

 • Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα διεξαχθεί σύμφωνα με την από 16/4/2024 Ανακοίνωση που έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
 • Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής) την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, στις 8:30 π.μ., άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

 • Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου έχει γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους.

 • Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους, των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα, τόσο κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές, προς διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας.

 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους δύο (2) στυλό και νερό.

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, γραπτών σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων και υπολογιστικών μηχανών. Υποψήφιοι που αρνούνται να παραδώσουν βοήθημα ή άλλο μέσο ή αντικείμενο, το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, αποβάλλονται από την αίθουσα.

 • Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων, τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα.

 • Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ενότητες δοκιμασιών (τεστ): Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων. Οι τρεις ενότητες δοκιμασιών είναι ισοβαρείς ως προς την εξαγωγή της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, έχουν δηλαδή τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας.

 • Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Για την εξοικείωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του ΑΣΕΠ στο Youtube παραδείγματα για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

 • Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση. Συστήνεται όμως στους υποψήφιους να απαντήσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις για να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

 • Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων.

 • Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τριών ενοτήτων.

 • Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον επιτηρητή ή στον υπεύθυνο της αίθουσας το έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (οδηγίες, πρόχειρες σελίδες σημειώσεων κ.λπ.).

 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους χώρους της εξέτασης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts