Οι νέοι κατώτατοι μισθοί από 1η Μαΐου 2022

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, η οποία θα ισχύει από 1 Μαΐου 2022.

Η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια δεκατρία ευρώ (713,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριανταένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €).

1. Μισθοί υπαλλήλων

2. Ημερομίσθια εργατοτεχνιτών

Το επίδομα προϋπηρεσίας, ανέρχεται σε ποσοστό  10% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες για τους εργατοτεχνίτες.

Οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλονται, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, για οποιαδήποτε ειδικότητα, σε οποιοδήποτε εργοδότη και ισχύουν μόνο για την υπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14/2/2012, και «παγώνει» σε κάθε περίπτωση στα επίπεδα αυτά, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%, όπως προβλέπεται στο Ν.4046/2012 και στην ΠΥΣ 6/2012.

Το επίδομα γάμου πρέπει να καταβάλλεται από τους εργοδότες που ανήκουν στις εργοδοτικές Οργανώσεις που συμβάλλονται στην σύναψη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts