Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 6 «Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών» του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Πρεσπών» της πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Πρεσπών» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaflo_asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, Σιδηρ. Σταθμού 8, 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την υπ’όψη κ. Τσώκα Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Δευτέρα 07/08/2023 έως Τετάρτη 16/08/2023).

Οι θέσεις είναι:

2 Θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων

1 Θέση ΔΕ Εργατοτεχνιτών

2 Θέσεις ΥΕ Εργατών

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts