Προσλήψεις νέων εργασιακών συμβούλων στη Δ.ΥΠ.Α.

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και στη συνέχεια του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων σαράντα (540) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων πλήρους απασχόλησης, 8/μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για άλλους 8 μήνες και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος και όχι πέραν των οκτώ μηνών, σε υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: gov.gr -> Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στον δημόσιο τομέα -> Πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/proslepse-neon-ergasiakon-sumboulon αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 00:01 π.μ. έως και Τετάρτη 20/12/2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμβουλεύονται το εγχειρίδιο με τις αναλυτικές οδηγίες της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Δ.ΥΠ.Α, για την οικεία Προκήρυξη ΣΟΧ 3/2023 καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτή Παραρτήματα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.g

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts