Προσλήψεις στο δήμο Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας» του Δήμου Φλώρινας.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως τη λήξη του προγράμματος.
Οι ειδικότητες έχουν ως εξής:
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 1 θέση
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ: 53100, απευθύνοντάς στο εξωτερικό του φακέλου υπόψιν κυρίας Γεωργοπούλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2385351029).
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts