Πώς θα γίνει ο γραπτός διαγωνισμός για τις 822 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ

Δημοσιεύθηκε  η προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για τον γραπτό διαγωνισμό που θα διορίσει 822 νέους μόνιμους υπαλλήλους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022. Στο πρώτο αυτό στάδιο οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, αναφέροντας όλα τα τυπικά προσόντα που έχουν και θεωρούνται ως απαραίτητα ή πρόσθετα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Στην συνέχεια το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα. 

Αφότου ολοκληρωθεί και η γραπτή δοκιμασία, και το ΑΣΕΠ ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης με τους οποίους θα υπάρχει μια πρώτη εικόνα για το ποιοι είναι οι 822 νέοι υπάλληλοι που διορίζονται στην ΑΑΔΕ. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ενστάσεις και θα εκδοθούν και τα οριστικά αποτελέσματα. 

Τα μαθήματα που εξετάζονται

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Το μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων είναι κοινό για όλες τις Ομάδες Μαθημάτων.

Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει τα κατωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα ανά κλάδο, με την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο
 • Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
 • Διοικητική Λογιστική

ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 • Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους
 • Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες

ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (για τις θέσεις αποκλειστικά με πτυχίο Στατιστικής), ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (για τις θέσεις αποκλειστικά με πτυχίο Στατιστικής)

 • Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο
 • Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων
 • Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα και εξήντα (60) μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts