Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για την ΤτΕ

Γνωστοποιείται  ότι  απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η  3Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακες Θέσεων).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts