Τα κρίσιμα σημεία για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας από 1/1/2024

Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από 1/1/2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 113169 ΦΕΚ 7421/28-12-2024 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

 • Στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εντάσσονται, υποχρεωτικά, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας δηλαδή, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19,  καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου δηλαδή, όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47.
 • Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία δηλ., όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19.
 • Θα υπάρξει τρόπος του λέγειν  “χαριστική περίοδος”, μετά το πέρας της οποίας θα επιβάλλονται πρόστιμα για τη μη εφαρμογή της ως άνω απόφασης. Η περίοδος αυτή έχει ως εξής:

για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, όπως προαναφέρθηκε, έως 31/3/2024

–  για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, έως 1/5/2024

–  για τις επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 και για τους δύο ως άνω κλάδους, έως 12/5/2024

 • Για τα Διευθυντικά στελέχη η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον τα στελέχη αυτά ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες

Α. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, (προστέθηκε)  ή
β . εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή
γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή
δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή

Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται τετραπλάσιου (αντί εξαπλάσιου) του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού, ή

Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου (αντί οκταπλάσιου) του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Η δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της κτήσης ιδιότητας διευθυντικού στελέχους γίνεται με την Υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας.

 • Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας, υποχρεούνται να δηλώνουν έως και την τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, στην «Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» αν για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μηνός, θα καταχωρίζουν τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης τους ή απολογιστικά, μετά την πραγματοποίησή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ στην «Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.

Τα απολογιστικά αυτά στοιχεία, θα διασταυρώνονται με τις αντίστοιχες σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θα τελούν υπό τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας. Υπενθυμίζουμε ότι όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν. 5053/2023 αν οι αλλαγές δεν ταυτοποιούνται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιβάλλεται στον εργοδότη από πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η παραπάνω ταυτοποίηση.

Λοιπές αλλαγές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και υποχρεώσεις εργοδοτών
 1. Υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας: 

Η Αναγγελία έναρξης εργασίας συνοδεύεται από τη «Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας» της οποίας η υποβολή ολοκληρώνεται πριν την έναρξη εργασίας με τους ακόλουθους τρόπους:
i. με επισυναπτόμενο αρχείο ιδιοχείρως υπογεγραμμένο από εργοδότη και εργαζόμενο ii. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή εργοδότη και εργαζόμενου
iii. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης» (gov.gr-ΕΨΠ) ή
iv. με ψηφιακή αποδοχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος «MyErgani». Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απορρίψει τους βασικούς όρους, ο εργοδότης μπορεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία να υποβάλλει νέα δήλωση βασικών όρων εργασίας πάντα πριν την έναρξη εργασίας.

Ο εργοδότης υποχρεούται σε τροποποίηση και υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας σε περίπτωση μεταβολής τους.  στις υποχρεωτικές μεταβολές, λόγω νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου, δεν απαιτείται αποδοχή.

Όπου από το νόμο προβλέπεται η ανάρτηση έγγραφης ατομικής σύμβασης εργασίας (π.χ. σύμβαση μερικής απασχόλησης) ή όπου τα μέρη καταρτίσουν ατομική σύμβαση, αυτή αναρτάται από τον εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας.  Η ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με οποιοδήποτε από τους πρώτους 3 προαναφερθέντες τρόπους.

2. Ενημέρωση εργοδότη για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου

Ο εργοδότης ενημερώνεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τυχόν ισχύουσες δηλωθείσες συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης λόγω παράλληλης απασχόλησης του εργαζομένου αυτού σε άλλον ή άλλους εργοδότες, στους οποίους προσλαμβάνεται από την 1/3/2024 και μετά.

3. Ενέργειες σε περίπτωση σύμβασης κατά παραγγελία απασχόλησης (μη προβλέψιμο πρόγραμμα εργασίας)

Όταν μεταξύ εργοδότη κι εργαζομένου, υπάρχει ατομική σύμβαση  με εργασία εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστο μη προβλέψιμη, ο εργοδότης δηλώνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ως καθεστώς απασχόλησης «κατά παραγγελία απασχόληση» και συμπληρωματικά τα παρακάτω:
– το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης
– τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία
– τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα που δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός τετάρτου (¼) των συμφωνημένων ωρών
-την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπροσθέτως ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών.
-την ελάχιστη περίοδο εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ωρών, πλην των περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης (δεν αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές)
-και την προθεσμία εντός της οποίας ο εργοδότης μπορεί να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας,

4. Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

Οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό τους, προκειμένου
να κάνουν χρήση της έκτης μέρας της εβδομάδας,  πρέπει να δηλώσουν αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.
Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.
Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς εκτός κι αν πρόκειται για δηλωμένα διευθυντικά στελέχη

5. Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας 

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, προκειμένου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, να κάνουν χρήση της έκτης ημέρας της εβδομάδας, πρέπει να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων και να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, κατά μια συγκεκριμένη περίοδο.
Η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ενώ κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.
Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα, στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους αυτούς, εκτός κι αν πρόκειται για δηλωμένα διευθυντικά στελέχη.

6. Ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης

Η ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση ηλεκτρονικά σαρωμένης της δήλωσης υπογεγραμμένης ιδιοχείρως από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή από τη σχετική δήλωση που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή τους ή δήλωση ψηφιακά βεβαιωμένη και από τους δύο μέσω της Ενιαίας  Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).
Ειδικότερα, σε περίπτωση αδικαιολόγητης (αυθαίρετης) αποχής του εργαζόμενου από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) συναπτών εργάσιμων ημερών, ο εργοδότης υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ηλεκτρονικά, υπεύθυνη δήλωση περί όχλησης του εργαζόμενου και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης πέντε (5) συναπτών εργασίμων ημερών από την υποβολή αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, ο εργοδότης υποχρεούται, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, να υποβάλλει την ψηφιακή δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου χωρίς να απαιτείται υπογραφή της από τον εργαζόμενο. (ισχύει από 1/3/2024)

7. Ψηφιακή αναγγελία της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης υπό δοκιμή

Η αναγγελία της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης υπό δοκιμή υποβάλλεται από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια ή με το πέρας της συμφωνηθείσας αυτής περιόδου μόνο στις περιπτώσεις που η δοκιμαστική περίοδος δεν κρίθηκε επιτυχής από τον εργοδότη ή στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη διακοπή της (ισχύει από 1/3/2024)

8. Οι νέες ψηφιακές δηλώσεις που θα υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από 1/3/2024

 • Η Ψηφιακή Αναγγελία έναρξης εργασίας συνοδευόμενη από Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας στην οποία συγχωνεύονται στοιχεία του παλαιού εντύπου Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)
 • Ψηφιακή Ανάρτηση Ατομικής σύμβασης εργασίας (όπου υπάρχει ή όπου απαιτείται)
 • Ψηφιακή Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης
 • Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου εργασίας και υπερωριακής εργασίας
 • Ψηφιακή δήλωση Ετήσιου Πίνακα προσωπικού
 • Ψηφιακή δήλωση στοιχείων εργοδότη για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς ή μη λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας
 • Ψηφιακή Αναγγελία λύσης/λήξης σύμβασης εργασίας στην οποία συγχωνεύονται στοιχεία των εντύπων Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:
  – Οικειοθελής Αποχώρηση
  – Οικειοθελής Αποχώρηση Μετά από Όχληση
  – Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση
  – Καταγγελία Σύμβασης Με Προειδοποίηση
  – Λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου
  – Αυτοδίκαιη λύση λόγω παρόδου του συμφωνημένου χρόνου
  – Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία
  – Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου για σπουδαίο λόγο
  – Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο
  – Συναινετική λύση της σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου
  -Εθελούσια Έξοδος
  -Συνταξιοδότηση με Οικειοθελή Αποχώρηση
  -Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού λόγω συμπλήρωσης δεκαπενταετίας στον ίδιο εργοδότη ή υπέρβασης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης με τη συγκατάθεση του εργοδότη
  -Συνταξιοδότηση με Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση
  -Λήξη Λόγω Θανάτου εργαζόμενου
  -Αυτοδίκαιη Λύση Σύμβασης υπό δοκιμή

Ειδικές περιπτώσεις:
– Μεταβίβαση σε επιχείρηση (π.δ. 178/2002)
– Λήξη Δανεισμού από Επιχείρηση

 • Ανάρτηση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή όμοιας Διαιτητικής Απόφασης.
 • Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.
 • Ειδικές περιπτώσεις ψηφιακών δηλώσεων

-Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
-Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
-Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

 • Ψηφιακές δηλώσεις εργοδότη ενταγμένου στο σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
  – Ψηφιακή Δήλωση πραγματικής έναρξης και λήξης απασχόλησης εργαζομένου/ων
  – Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών
  – Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

9. Προθεσμίες υποβολής των ψηφιακών δηλώσεων

α. Η αναγγελία έναρξης απασχόλησης, η δήλωση βασικών όρων εργασίας, η δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και υπερωριών υποβάλλονται πριν την έναρξη της εργασίας. Η ψηφιακή δήλωση μεταβολών της εργασιακής σχέσης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της μεταβολής με εξαίρεση:
i) τη μεταβολή μισθού, η οποία υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την πραγματοποίησή της
ii) τη μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από ΣΣΕ εντός 30 ημέρων από την πραγματοποίησή της.
β. Η Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ψηφιακή κάρτας εργασίας υποβάλλεται έως τη λήξη του προηγούμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς.
γ. Η Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ψηφιακή κάρτας εργασίας υποβάλλεται έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.
δ. Η ανάρτηση της ατομικής σύμβασης γίνεται εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της εργασίας.
ε. Οι δηλώσεις λήξης/λύσης της σχέσης εργασίας υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την επέλευση του γεγονότος. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας εργαζόμενου για περισσότερες από πέντε εργάσιμες ημέρες, η οικειοθελής αποχώρηση υποβάλλεται μετά την άπρακτη παρέλευση των πέντε εργάσιμων ημερών από την υπβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ της υπεύθυνη δήλωση περί όχλησης του εργαζόμενου.
στ. Η Ψηφιακή δήλωση στοιχείων εργοδότη για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας υποβάλλεται αρχικά και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.
ζ. Η Ψηφιακή δήλωση στοιχείων εργοδότη για την απασχόληση, λόγω απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας, κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, υποβάλλεται εκ των προτέρων για την δηλούμενη περίοδο και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.
η. Η ψηφιακή δήλωση ετήσιου πίνακα προσωπικού υποβάλλεται μία φορά κατά το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
θ. Εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποβάλλει στη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης και υπερωριών κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και τις υπερωρίες των εργαζομένων αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.
ι. Η ψηφιακή δήλωση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλεται απογραφικά, εντός του πρώτου τετράμηνου του επόμενου έτους.
ια. H αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου υποβάλλεται πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης, ενώ για προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η υποβολή γίνεται είτε άπαξ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης.
ιβ. Η αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, υποβάλλεται τροποποιημένη ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το απασχολούμενο προσωπικό.
ιγ. Η απογραφική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.
ιδ. Η Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων υποβάλλεται, έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή και εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία διακοπής της χρήσης αυτής.

10. Εκπρόθεσμη υποβολή

Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αναγγελιών και δηλώσεων είναι δυνατή, ηλεκτρονικά, η εκπρόθεσμη υποβολή τους, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις:

α) ορθής επανάληψης αναγγελίας έναρξης εργασίας όταν η έναρξη εργασίας είναι προγενέστερη της υποβολής

β) δήλωσης ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και

γ) αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Δείτε την 113169 ΦΕΚ 7421/28-12-2024 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

Δείτε το έντυπο των Βασικών Όρων Εργασίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts