Το ΦΕΚ για 141 μόνιμους στην ΥΠΑ

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως κατωτέρω :

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ενενήντα έξι (96) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ),ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),σαράντα πέντε (45) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P. – Air Traffic Safety Electronics Personnel), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P. – Air Traffic Safety Electronics Personnel) [πτυχίο Πληροφορικής], ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (A.F.I.S.O. – Aerodrome Flight Information Service Officers).

Οι επιτυχόντες/ούσες του Α΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη) που έχουν εγγραφεί σε πίνακες βαθμολογίας (Α΄ΣΤΑΔΙΟ) των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για την κάλυψη των θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα) και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Α’ ΣΤΑΔΙΟΥ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ αυτής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.
Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 28 Αυγούστου και ώρα 08:00 και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 14:00. Το εμπρόθεσμο τους κρίνετε με βάση την ημερομηνία κατάθεσης στο ΑΣΕΠ

Ολόκληρο το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts