105 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, συνολικά εκατόν πέντε (105) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ  των κλάδων: ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) (5) θέσεις, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) (4) θέσεις, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (6) θέσεις, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (3) θέσεις, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (5) θέσεις, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) (13) θέσεις, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (12) θέσεις, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) (2) θέσεις, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (1) θέση, ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) (3) θέσεις, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) (2) θέσεις, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (2) θέσεις, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) (3) θέσεις, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (7) θέσεις, ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2) (3) θέσεις, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (1) θέση, ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3) (2) θέσεις, ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤ4) (7) θέσεις, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4) (9) θέσεις, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4) (2) θέσεις, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕΤ4) (11) θέσεις και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕΤ4) (2) θέσεις,  χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1Κ/2018 (ΦΕΚ 7/2018, τ. Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια ακριβώς τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η επιλογή των προσληπτέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων των ανωτέρω κλάδων της προκήρυξης (1Κ/2018), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβάλει με την αίτηση συμμετοχής τους στην συγκεκριμένη διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των οικείων κλάδων. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (3/5/2018) στην προκήρυξη (1Κ/2018) δεν εξετάζονται.

Ειδικότερα, καλούνται οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) και ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔ01)  που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων i) 410 (στον οποίο πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνου/τέκνου πολυτέκνου, τριτέκνου /τέκνου τριτέκνου και ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και ii) 411 (στον οποίο πλέον προκύπτει θέση πολυτέκνου/τέκνου πολυτέκνου) που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 3/5/2018, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην Προκήρυξη 1Κ/2018, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 1Κ/2018» μέχρι και την 22η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά για τη

διαδικασία των επιλαχόντων

της

προκήρυξης 1Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Συνημμένος Πίνακας Κατανομής Θέσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts