11Κ/2021 : Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, μίας (1) θέσης τακτικού προσωπικού κλάδου- ειδικότητας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και δύο (2) θέσεων κλάδου-ειδικότητας ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στο Εθνικό Τυπογραφείο, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 11Κ/2021 (ΦΕΚ 62/2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η πλήρωση της θέσης του κλάδου-ειδικότητας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κωδ. θέσης 402), θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων της προκήρυξης (11Κ/2021), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, εφόσον κλήθηκαν ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.

Προσόντα ή κριτήρια που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (30.12.2021) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου-ειδικότητας ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (κωδ. θέσης 501), θα πραγματοποιηθεί από τον πίνακα επιλαχόντων, των ήδη κληθέντων και επιτυχόντων στην πρακτική δοκιμασία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts