13Κ/2021 : Πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ σε Ο.Τ.Α.

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει, εκατόν είκοσι εννέα (129) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 (ΠΥΣ 50/2021) χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 13Κ/2021(ΦΕΚ 66/2021, 2/2022 και 6/2022, τ. Α.Σ.Ε.Π.), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η πλήρωση των νέων θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης (13Κ/2021), των κλάδων – ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα Κατανομής Θέσεων, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, εφόσον κλήθηκαν ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των οικείων κλάδων-ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.

Προσόντα ή κριτήρια που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (10.02.2022) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τις θέσεις με κωδικούς 621, 701, 813, 843, 1023, 1235, 1244, 1290, 1297, 1330 (στους οποίους προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων) και 881, 883, 1373 (στους οποίους προκύπτουν θέσεις ατόμων που έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 10.02.2022, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην Προκήρυξη 13Κ/2021, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 13Κ/2021» μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Δικαιολογητικά για τη
διαδικασία των επιλαχόντων
της προκήρυξης 13Κ/2021
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts