2Κ/2021: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Επιλαχόντες

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και στο ΕΚΔΔΑ, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 και του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6).

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠαποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τις προτιμήσεις για τις νέες θέσεις, χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2022ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων του εν λόγω κλάδου (κωδ. θέσεων 502-504 της 2Κ/2021) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά τους στους πίνακες κατάταξης.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 2), εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

 Τις εργάσιμες ημέρες:

 Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

 

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

 

Συνημμένοι:

1. Πίνακας Κατανομής Θέσεων

2. Πίνακες με ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΚΥΡΙΟΣ) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ 502, 503, 504)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts