3ΓΒ/2023 : Εκκίνηση υποβολής αιτήσεων μετά τις διευκρινίσεις του ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι, σε συνέχεια της από 27/02/2024 Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ με θέμα «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΓΒ/2023», εκκίνησε η διαδικασία ελέγχου και υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3ΓΒ/2023 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 51/13.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π., Φ.Ε.Κ. 53/20.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π & Φ.Ε.Κ. 9/27.02.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021(Α΄6), όπως ισχύει.

  • Οι υποψήφιοι που θα διαπιστώσουν ότι οι προτιμήσεις (κωδικοί θέσεων) στην ενότητα «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους – και όχι στα τυχόν συνημμένα pdf – είναι διαφορετικές από τις αρχικά δηλωθείσες,  παρακαλούνται να ακολουθήσουν τα σχετικά βήματα.
  • Οι υποψήφιοι που θα διαπιστώσουν ότι οι προτιμήσεις τους (κωδικοί θέσεων) στην ενότητα «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» είναι αυτές που είχαν δηλώσει στην αρχική αίτηση συμμετοχής τους, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 29 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 12 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ακολουθώντας τα ανωτέρω βήματα.

Eπισημαίνεται ότι με την αίτηση δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου.

Σημαντικές διευκρινίσεις:

Για τους υποψηφίους που θα ακολουθήσουν τα ως άνω βήματα, επισημαίνεται ότι οι προτιμήσεις (κωδικοί θέσεων) που έχουν ήδη καταχωριστεί ηλεκτρονικά μέσω της αρχικής αίτησής τους έως 24/01/2024 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της Προκήρυξης 3ΓΒ/2023), καθώς και τα τυχόν αρχεία pdf, θα αντικατασταθούν στο σύνολό τους με το pdf αρχείο προτιμήσεων της αίτησης «3ΓΒ/2023 Προτιμήσεις». Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε άλλο αρχείο πέραν του pdf αρχείου προτιμήσεων δε λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης «3ΓΒ/2023 Προτιμήσεις» ισχύουν οι αρχικά δηλωθείσες προτιμήσεις (κωδικοί θέσεων).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Για τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με την ως άνω διαδικασία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4): τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 και τις αργίες κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts