5 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στη Φλώρινα

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.), που εδρεύει στη Φλώρινα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως 12 μήνες.

Θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 86 ΤΚ 53100 – Φλώρινα, (απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ).

Δείτε την προκήρυξη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts