Φεβρουάριος 2021 / Φύλλο 1

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ειδική Άδεια για συμμετοχή στις εξετάσεις μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών

Ε.Κ.Φ.

2021-05-15

ο Εργαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας πληροφορεί ότι εκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικοί μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με άλλο τρόπο, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και την πρόσθετη. άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 εργάσιμων ημερών (ΕΓΣΣΕ 96 άρθρο 7), συνεχών ή διακεκομμένων κατ’ έτος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Την ειδική άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι-εργαζόμενες σπουδαστές, χωρίς όριο ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, αν οι σπουδές διανύουν συνεχώς ή διακεκομμένα και αν έχουν συμπληρώσει. 1 χρόνο υπηρεσίας στον εργοδότη.
Η ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με τη βεβαίωση της σχολής του που υποβάλλεται στον εργοδότη από τον εργαζόμενο.
Σημειώνεται ότι με τον υπ’ αριθμόν 2674/2002 έγγραφο του Υπ. Εργασίας γίνεται δεκτό ότι οι αδειοδοτήσεις των εξετάσεων δικαιούνται και όσοι παρακολουθούν προγράμματα στα Πανεπιστήμια, εφόσον ανήκουν στα ιδρύματα του Δημοσίου Τομέα ή εποπτεύονται απ’ αυτό.
Για τους ανήλικους εργαζόμενους που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές ο Ν. 1837/ 89, ορίζει ότι δικαιούνται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις άδεια άνευ αποδοχών δύο ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, για κάθε μέρα εξετάσεων. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες συνολικά και οι αποδοχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Οι μαθητές, οι σπουδαστές και οι φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται άδεια 14 ημερών με αποδοχές.
Άδεια εξετάσεων μεταπτυχιακών φοιτητών
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη (ΕΓΣΣΕ 2004-05,άρθρο 10).

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΛΕΞΙ ΚΛΕΙΔΙ

ΤΙΤΛΟΣ 12-ΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η γελοιογραφία της εβδομάδας

ΣΕΛΙΔΑ 6